Kancelaria Podatkowo-Prawna MicraMet zapewnia obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości. Do głównych obszarów działania Kancelarii można zaliczyć:

 • kompleksową obsługę księgową i podatkową spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, osób fizycznych i stowarzyszeń, poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów
 • bieżącą kontrolę ksiąg handlowych i podatkowych,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • wypełnianie oraz dostarczanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych do odpowiednich urzędów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rozliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie zakładowych plan kont i instrukcji obiegu, a także kontrola dokumentów księgowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowe osób fizycznych,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym i innymi urzędami w zakresie objętym pełnomocnictwem,
 • przygotowywanie i załatwianie formalności związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bieżące doradztwo w obszarze zagadnień księgowo-podatkowych,
 • doradztwo finansowo – ekonomiczne w zakresie windykacji należności,
 • doradztwo finansowo – ekonomiczne w zakresie pozyskiwania dotacji z UE,
 • controlling:
  • organizacja controlingu w przedsiębiorstwie,
  • stworzenie rachunku efektywności na potrzeby controlingu,
  • budżetowanie w systemie controlingu,
  • controling strategiczny.
 • kompleksowa obsługa w procesie zakładania firmy:
  • dobór formy prawnej,
  • wybór sposobu opodatkowania,
  • przygotowanie stosownych umów i wszelkich dokumentów rejestrowych.

Oferujemy także, bezpłatną pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie:

 • rejestracji firmy,
 • wyboru formy opodatkowania.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

W ramach umowy o współpracę, prowadzona jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w zakresie:
 • prowadzenia KPiR na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • prowadzenia niezbędnych ewidencji i sporządzanie deklaracji w imieniu płatników podatku od towarów i usług (VAT)
 • rozliczania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • prowadzenia zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS i PFRON w imieniu osób prowadzących działalność
 • bezpłatnej konsultacji w zakresie prawa podatkowego,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

W ramach umowy o współpracę, prowadzony jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zakresie:
 • prowadzenia Ewidencji Przychodów
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • prowadzenia niezbędnych ewidencji, sporządzanie i składanie deklaracji w imieniu płatników podatku od towarów i usług (VAT)
 • rozliczania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • prowadzenia zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS i PFRON w imieniu osób prowadzących działalność,
 • bezpłatnej konsultacji w zakresie prawa podatkowego,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Księgi handlowe:

W ramach umowy o współpracę, prowadzone są księgi handlowe w zakresie:
 • prowadzenia ksiąg handlowych na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta i dowodów wewnętrznych sporządzanych na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • prowadzenia niezbędnych ewidencji, sporządzanie i składanie deklaracji w imieniu płatników podatku od towarów i usług (VAT)
 • rozliczania transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • prowadzenia zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS i PFRON pracowników przedsiębiorcy,
 • bezpłatnej konsultacji w zakresie prawa podatkowego,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.
Poza obsługą ujętą w ramach umów o współpracę, istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych usług, objętych odrębnymi umowami, m.in:
 • obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS i PFRON pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i cywilno-prawnych,
 • sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • sporządzanie dokumentów finansowych do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów.